Chronologie Severoatlantické aliance
I. Období 1946 - 1960

19. srpna 1946 - Ministerský předseda Velké Británie Winston Churchill vyzval v Curychu k vytvoření sjednocené Evropy podporované USA, přičemž počítal s tím, že členem bloku by mělo být i Německo.

4. dubna 1947 - Podepsána Dunkirkská smlouva mezi Francií a Velkou Británií (na padesát let) o spojenectví v případě nové agrese Německa a o konzultacích o společných ekonomických problémech.

Kam dál:

22. ledna 1948 - Ministr zahraničí Velké Británie, Ernest Bevin, navrhl smlouvu takzvané Západní unie skládající se ze sítě bilaterálních dohod na základě Dunkirkské dohody.

4. března 1948 - Zástupci Belgie, Francie, Lucemburska, Nizozemska a Velké Británie se setkali v Bruselu a navrhli podmínky smlouvy o vzájemné spolupráci.

17. března 1948 - Belgie, Francie, Lucembursko, Nizozemsko a Velká Británie podepsaly v Belgii bruselskou smlouvu (takzvaný Bruselský pakt) o vzniku Západní unie (Western Union), v níž se zavázaly k vytvoření společného obranného systému a zesilování vzájemných ekonomických a kulturních vztahů. Smlouva byla uzavřena na 50 let a k jejímu podepsání vedla především rostoucí nadvláda SSSR nad střední a východní Evropou.

22. března 1948 - Za účasti zástupců USA, Kanady a Velké Británie byla ve Washingtonu zahájena tajná jednání o možnostech spolupráce mezi Spojenými státy a zeměni Západní unie.

21. dubna 1948 - Zahájeny rozhovory amerického ministra zahraničí George C. Marshalla se senátory Arthurem H. Vandenbergem a Tomem Connallym o problémech bezpečnosti v severoatlantické oblasti.

11. června 1948 - Senát Spojených států schválil návrh senátorů Vandenberga a Connalyho, kteří doporučili začlenění USA do obranných svazků se západoevropskými zeměmi.

Září 1948 - Vznik Obranné organizace Západní unie (Western Union Defense Organization - WUDO) s hlavním velitelstvím ve Fontainbleu, Francie.

Březen 1949 - Účastníci Bruselského paktu, Kanada a Spojené státy oficiálně pozvali Dánsko, Island, Itálii, Norsko a Portugalsko, aby se připojily ke vznikající Alianci.

18. března 1949 - Publikován text zakladatelské dohody Aliance.

4. dubna 1949 - Vznik NATO - dvanáct států (Belgie, Dánsko, Francie, Kanada, Nizozemsko, Island, Itálie, Norsko, Lucembursko, Portugalsko, Velká Británie a Spojené státy) potvrdilo v ustanovující Washingtonské smlouvě svůj vstup do Severoatlantické aliance.

17.-19. září 1949 - První, washingtonské zasedání Severoatlantické rady (North Atlantic Council - NAC) ve formátu ministrů zahraničních věcí pod vedením státního tajemníka Deana Achesona. Bylo rozhodnuto o  vytvoření Výboru pro obranu (Defence Comitee - DC), složeného z ministrů obrany členských zemí. Výbor se scházel alespoň jednou do roka, nyní nejméně dvakrát. Byl založen vojenský výbor (Military Comitee - MC). První strategickou doktrínou byla Strategická koncepce pro obranu oblasti Severoatlantické smlouvy - takzvaná DC 6.

18. listopadu 1949 - Založení Finančního a hospodářského výboru (The Defence Financial and Economic Comitee), složeného z ministrů financí jednotlivých zemí.

6. ledna 1950 - Schváleny základy obranného systému později nazvaného "štít a meč".

Květen 1950 - V Londýně vytvořen Stálý výbor zástupců (Council of Deputies), řídící činnost Aliance mezi zasedáními NAC. Zrušen Výbor pro obranu. Finanční a hospodářský výbor přejmenován na Hospodářskou a finanční správu (Economic and Financial Board). Rozhodnuto o vybudování integrovaných sil.

Srpen 1950 - O vstup do NATO požádaly Turecko a Řecko.

15.-18. září 1950 - Na zasedání rady NATO v New Yorku proběhla diskuse o problému, jak bránit území členských zemí NATO před podobnou agresí, jaká v té době probíhala v Koreji. Přijata vojenská doktrína takzvané strategie předsunuté obrany (forward strategy) pro území Evropy.

19. prosince 1950 - Generál Eisenhower jmenován prvním vrchním velitelem spojeneckých vojsk v Evropě (SACEUR).

20. prosince 1950 - Do pravomocí NATO zahrnuty veškeré oblasti vojenské struktury Západní unie.

2. dubna 1951 - Zahájení operační činnosti Vrchního velení evropských spojeneckých sil v Evropě (Supreme Headquarters Allied Powers Europe - SHAPE) ve francouzském Roquencourtu. Po vystoupení Francie z integrované vojenské struktury NATO bylo velitelství přemístěno do Casteau u Mons v Belgii.

4. dubna 1951 - Senát amerického Kongresu odsouhlasil poskytnutí první americké jednotky pro potřeby NATO.

15.-20. září 1951 - Po zasedání rady v Ottawě bylo ke vstupu do Aliance pozváno Turecko a Řecko. Francie, Velká Británie a USA vyjádřily svoji podporu začlenění SRN do evropského obranného společenství (European Defence Community).  

19. listopadu 1951 - Založena Akademie NATO v Paříži.

Leden a únor 1952 -  Vojenská struktura rozšířena založením dvou nových velitelství: Vrchního velitelství spojeneckých sil v Atlantiku (ACLANT) v Norfolku v americkém  státě Virginie a Vrchního velitelství spojeneckých sil v Lamanšském průlivu (ACCHAN) v Portsmouthu ve Velké Británii (nyní je ACCHAN situováno v Northwoodu, Británie).

18. února 1952 - Řecko a Turecko formálně potvrdily svůj vstup do NATO. Protokol o jejich připojení podepsán v říjnu 1951.

20.-25. února 1952 - Na zasedání NAC v Lisabonu rozhodnuto o vzniku jejího stálého sídla v Paříži. Vytvořena Rada stálých zástupců (Permanent Representative Council), který převzal funkce Stálého výboru zástupců a Hospodářské a finanční správy. Vznikl Mezinárodní sekretariát (International Staff) v čele s generálním tajemníkem (Secretary General). Schválen tříletý plán výstavby 96 divizí, z nichž jen 35 až 40 mělo být v bojové pohotovosti. Strategická koncepce poprvé nazvána "štít a meč".

12. března 1952 - Lord Hastings Lionel Ismay jmenován prvním generálním tajemníkem NATO.

20.-25. února 1952 - Na zasedání rady v Lisabonu přednesena detailní analýza obranných možností každé členské země. Rada formálně přivítala vstup Řecka a Turecka do NATO.

9. prosince 1952 - Přijata strategická koncepce "meče a štítu" (MC 14/1).

Leden 1954 - Americký státní tajemník J. F. Dulles přednesl Nový program (New Look) strategie takzvané masivní odvety (massive retaliation).

31. března 1954 - SSSR vyjádřil v nótě adresované USA, Francii a Velké Británii přání vstoupit do NATO. Pro NATO však návrh nebyl přijatelný, a proto jej odmítla.

23. října 1954 - Podepsání takzvaných Pařížských dohod o transformaci Západní unie do Západoevropské unie (Western European union - WEU). Pozvání SRN ke vstupu do NATO (pařížskými dohodami mimo jiné přerušily Francie, Velká Británie a USA okupační režim v SRN a uznaly jej za suverénní stát).

5. května 1955 - Spolková republika Německo se stala členem NATO.

18. července 1955 - Založeno Parlamentní shromáždění NATO. Má konzultativní charakter - cílem je posilovat spolupráci a porozumění mezi státy Aliance a vytvářet pojítko mezi členy národních parlamentů a představitelů NATO. V současné době je jeho členy 257 zástupců členských zemí NATO. Počet zástupců odpovídá počtu obyvatel státu.

4.-5. května 1956 - Na zasedání NAC v Paříži vytvořen Výbor pro nevojenskou spolupráci (Committe on Non-Military Cooperation). Výbor "tří moudrých" pověřen vypracováním materiálu o problémech Aliance.

11.-14. prosince 1956 - Na zasedání NAC v Paříži schválena Zpráva výboru tří - "zahájena druhá fáze vývoje NATO" - vznik vědecké dimenze (vedle vojenské a politické). Přijat dokument MC 14/2, kterým Aliance přijala v modifikované podobě americkou strategii hromadné odvety.

2.-3. května 1957 - Na zasedání NAC v Německu NATO podpořilo jeho znovusjednocení a rozhodlo o "nuklearizaci štítu" dodávkami amerických taktických jaderných raket evropským spojencům. Hlavice zůstaly pod americkou kontrolou.

2. srpna 1957 - Spojené státy s Kanadou vytvořily severoamerické letecké obranné velitelství (North American Air Defense Command; NORAD).

16.-19. prosince 1957 - První summit NATO - Na zasedání NAC poprvé v historii organizace zastupovali členské země premiéři vlád za doprovodu ministrů zahraničí, financí a obrany. Důvodem byla především panika po vypuštění sovětského Sputniku v říjnu téhož roku. Aliance doplnila svou obrannou strategii "hromadné odvety" o prvky omezené války s užitím konvenčních či jaderných zbraní. Bylo rozhodnuto o vytvoření amerických základen v Evropě. Na nich měly být na základě dvojstranných smluv rozmístěny jaderné rakety (realizováno v období 1958-1961). Vytvořen Výbor pro vědu (Science Committe).

15.-17. dubna 1958 - Na zasedání ministrů obrany v Paříži schválen dokument MC 70, který s ohledem na budování amerických základen v Evropě s raketami středního a operačního dosahu umožňoval případné vedení konfliktu nižší intenzity.

2. září 1958 - Zveřejněno de Gaullovo memorandum, navrhující reorganizaci politického vedení NATO a vytvoření takzvaného "direktoriátu tří" (Velká Británie, USA, Francie), který by vynášel zásadní rozhodnutí o nejdůležitějších problémech, včetně použití nukleárních zbraní. USA návrh zamítly.

14. března 1959 - Francie z NATO odvolala svoji středomořskou flotilu.

4. dubna 1959 - Mimořádné zasedání NAC ve Washingtonu k desátému výročí vzniku organizace.

9. dubna 1959 - Bombardéry nesoucí jaderné nálože byly z Francie přemístěny do Velké Británie a SRN.

9. června 1959 - Spojené státy dokončily první atomovou raketonosnou ponorku - vznik takzvané strategické triády.

5. září 1960 - Francouzský prezident de Gaulle se vyslovil proti Norstadovu plánu přeměnit NATO ve čtvrtou atomovou velmoc, jež by SRN poskytla právo spolurozhodovat o použití atomových zbraní. Zároveň předložil návrh na reformu NATO, podle níž by měl mít samostatnou kontrolou nad zbraněmi nacházejícími se na jeho území, zejména pak zbraněmi jadernými.

Chronologie NATO:
Období 1946 - 1960
Období 1961 - 1980
Období 1981 - 1990
Období 1991 - 2001
Období 2002 - 2008 (v angličtině a francouzštině)

Informační centrum o NATO

Informační centrum o NATO je veřejným informačním zařízením poskytujícím informace o Severoatlantické alianci.

INFORMAČNÍ CENTRUM O NATO
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

info@natoaktual.cz
tel.: 221-506-758

Facebook RSS

Projekt podporuje Public Diplomacy Division NATO

Dny NATO v Ostravě

Září 2018

Výroční Dny NATO v Ostravě letos vidělo 220 tisíc návštěvníků.

Yankee od mariňáků

Září 2018

Premiéra amerického UH-1Y Venom, jednoho z kandidátů na přezbrojení českých vrtulníků.

Cvičení Sky Avenger

Červen 2018

Jak doplňují palivo americké stíhačky nad Českem z létajícího tankeru.

Army test u výsadkářů

Červen 2018

Pět disciplin dokonale prověří, zda by vaše fyzička stačila na přijetí do armády.