Politika, strategie a výdaje na zbrojení ve druhé polovině 20. století: náklady na obranu v zemích NATO a Varšavské smlouvy v době studené války a po ní

vydáno 4. září 2012  14:52

Podrobná studie mapující finanční aspekty obrany na národní a mezinárodní úrovni během studené války a po ní, s důrazem na Českou republiku a její obranu po roce 1989 až vstup do NATO v roce 1999.   celý článek

Marek Hudema, Jiří Česal

Kuwaiti national security and the U.S.-Kuwaiti strategic relationship after Saddam

vydáno 18. října 2007  16:25

Studie pojednává o bezpečnostních vztázích mezi Kuvajtem a Spojenými státy, které se začaly výrazněji formovat po vpádu Iráku do Kuwaitu na počátku...  celý článek

U.S. Army War College guide to national security issues: theory of war and strategy

vydáno 26. ledna 2011  14:12

Rozsáhlý sborník k teoriím bezpečnostních a vojenských strategií a boje, pokrývající témata moci, terorismu, komunikace, diplomacie aj. -- Jazyk dokumentu:...  celý článek

U.S. Army War College guide to national security issues: national security policy and strategy

vydáno 26. ledna 2011  14:11

Rozsáhlý sborník na téma národní bezpečnosti a jejích strategií, pokrývající témata národních zájmů, vojenských strategií, zpravodajských služeb, etiky,...  celý článek

Global security in a multipolar world

vydáno 26. ledna 2011  14:10

Sborník analyzující bezpečnostní roli velmocí a významných regionů v novém století, konkrétně Brazílie, Číny, Indie, Ruska, Afriky a USA. -- Jazyk dokumentu:...  celý článek

Nová strategická koncepce NATO: zájmy a priority České republiky

vydáno 26. ledna 2011  14:09

Sborník čtyř policy paperů vyjadřujících zájmy a priority České republiky během přípravy nové strategické koncepce Severoatlantické aliance, které připravili...  celý článek

Význam ekonomické dimenze ve vztazích ČR a Ruska: diplomová práce

vydáno 26. ledna 2011  14:08

Diplomová práce analyzující ekonomické vztahy mezi ČR a Ruskou federací v první dekádě nového století. -- Jazyk dokumentu: česky -- Signatura: C 110Václav...  celý článek

The PLA at home and abroad: assessing the operational capabilities of China's military

vydáno 26. ledna 2011  14:07

Rozsáhlý sborník analyzující současný stav a operační možnosti ozbrojených sil Číny jak doma, tak v zahraničí. -- Jazyk dokumentu: anglicky -- Signatura: H...  celý článek

What ambitions for European defence in 2020?

vydáno 26. ledna 2011  10:52

Sborník má za cíl definovat dlouhodobé bezpečnostní a obranné cíle Evropské unie a nastínit cestu, jak by bylo možné je převést do praktické politiky. -- Jazyk...  celý článek

Nebojte se (v) EU: hrozby, reakce a budoucnost evropské bezpečnosti

vydáno 26. ledna 2011  10:51

Brožura s klíčovými informacemi z oblasti bezpečnostní dimenze evropské integrace a souvisejících tematických okruhů. -- Jazyk dokumentu: česky -- Signatura: H...  celý článek

Obranná politika Československé a České republiky (1989-2009)

vydáno 26. ledna 2011  10:50

Reflexe dvacetiletého vývoje demokratického způsobu formulování obranné politiky Československa a České republiky v letech 1989-2009, hlavních vlivů na její...  celý článek

Deset let od rozšíření NATO: úspěchy, výzvy a vyhlídky

vydáno 26. ledna 2011  10:49

Sborník z klíčové konference posledních let věnované zhodnocení deseti let od prvního rozšíření NATO po konci studené války, kdy se členem NATO stala i Česká...  celý článek

Vývoj strategie NATO v letech 1989-2002: bakalářská práce

vydáno 1. prosince 2010  13:19

Bakalářská práce se zabývá otázkou, jakým způsobem se změnila strategie Severoatlantické aliance v období po pádu komunistických režimů východního bloku do...  celý článek

Působení nečlenských zemí NATO v aliančních operacích: bakalářská práce

vydáno 1. prosince 2010  13:19

Bakalářská práce se podrobně zabývá způsobem a rozsahem zapojení nečlenských zemí Severoatlantické aliance do aliančních operací. -- Jazyk dokumentu: česky –-...  celý článek

Security in an uncertain world: a Canadian perspective on NATO's new strategic concept

vydáno 1. prosince 2010  13:18

Obnova NATO musí vycházet ze čtyř základních principů: závazky musí být podpořeny zdroji; členské státy NATO musí mít dobře vyvinuté civilní kapacity; náklady...  celý článek

Implications of a changing NATO

vydáno 1. prosince 2010  13:18

Studie načrtává čtyři možné scénáře budoucího vývoje NATO: vedoucí role USA v NATO 1) zůstává nezměněna, 2) posiluje, 3, posiluje se role EU, 4) NATO se...  celý článek

Risking NATO: testing the limits of the alliance in Afghanistan

vydáno 1. prosince 2010  13:17

Publikace hodnotí roli NATO jako aliance na základě její historie, ale zaměřuje se na současnost a budoucnost. Autoři zkoumají rizika, závazky a povinnosti...  celý článek

Die 'neue europäische Sicherheitsarchitektur': Sicherheit in, für und vor Europa?

vydáno 6. října 2009  14:06

Autor se zabývá otázkou, jak byla mezi lety 1990-2004 budována evropská bezpečnostní architektura. Po objasnění metod svého výzkumu a nastínění teoretických...  celý článek

Die NATO auf dem Weg ins 21. Jahrhundert

vydáno 6. října 2009  14:05

Jednotlivé práce se zabývají základními i aktuálními otázkami evropské, transatlantické a globální bezpečnostní a zahraniční politiky z různých pohledů se...  celý článek

Die NATO: vom Verteidigungsbündnis zur Weltpolizei

vydáno 6. října 2009  14:04

Od čistě obranné aliance v éře studené války prošlo NATO zásadními změnami, a to hlavně po pádu komunismu. Autor publikace kriticky hodnotí vývoj Aliance v...  celý článek

EU security and defence: core documents 2008

vydáno 6. října 2009  14:03

Přehledová práce obsahující hlavní dokumenty týkající se bezpečnosti a obrany, které vzešly ze zasedání Evropské unie v roce 2008. -- Jazyk dokumentu: anglicky...  celý článek

War crimes, conditionality and EU integration in the Western Balkans

vydáno 6. října 2009  14:02

Autoři se zaměřují na oblast západního Balkánu a dopad tamního historického vývoje na vztahy a integraci s Evropou. Příspěvky se zabývají například stabilizací...  celý článek

France, European defence and NATO

vydáno 6. října 2009  14:01

Autorka hodnotí a analyzuje francouzské návrhy na budoucí směřování Evropské bezpečnostní a obranné politiky (ESDP), které jsou založeny na francouzské Bílé...  celý článek

What ambitions for European defence in 2020?

vydáno 6. října 2009

S výhledem do roku 2020 se autoři příspěvků zamýšlí nad bezpečnostními a obrannými ambicemi Evropské unie. Publikace je rozdělena do třech částí, první se...  celý článek

Information operations: doctrine and practice: a reference handbook

vydáno 6. října 2009  13:59

Publikace obhajuje nezbytnost informačních operací a zároveň vymezuje, co spadá a co nespadá pod informační operace, jak armáda plánuje a uskutečňuje takové...  celý článek

Energy security and global politics: the militarization of resource management

vydáno 6. října 2009  13:58

Autoři analyzují strategie energetické bezpečnosti v době, kdy se energetické zdroje často stávají předmětem vojenských soutěží. Zabývají se například...  celý článek

Countering the proliferation of weapons of mass destruction: NATO and EU options in the Mediterranean and the Middle East

vydáno 6. října 2009  13:56

Očekává se, že snižování počtu zbraní hromadného ničení se stane hlavním tématem nové národní bezpečnostní politiky USA. Autor se zabývá podrobně nejen touto...  celý článek

Gender and the military: women in the armed forces of Western Europe

vydáno 6. října 2009  13:55

Autorka se zaměřuje na často kontroverzní téma žen v armádě a na jejich vztah k válce. Studie porovnává postavení žen v ozbrojených silách různých států NATO....  celý článek

Russia and NATO since 1991: from Cold War through cold peace to partnership?

vydáno 6. října 2009  13:55

Autor poskytuje komplexní analýzu vývoje vztahů mezi Ruskem a NATO od roku 1991. Zkoumá dopad krize v Kosovu či války v Iráku na tento vztah a analyzuje...  celý článek

The U.S. Army/Marine Corps counterinsurgency field manual: U.S. Army field manual no. 3-24: Marine Corps warfighting publication no. 3-33.5

vydáno 6. října 2009  13:54

Příručka shromažďuje vědomosti o povstáních a jejich potlačování, jež většina armádních důstojníků při vtrhnutí vojsk USA do Iráku postrádala. Řada předních...  celý článek

A general speaks out: the truth about the wars in Afghanistan and Iraq

vydáno 6. října 2009  13:53

Zástupce velitele U.S. Central Command nahlíží na zásadní válečné konflikty moderní doby v Afghánistánu a Iráku ze svého úhlu pohledu. Michael DeLong poskytuje...  celý článek

Security sector reform in transforming societies: Croatia, Serbia and Montenegro

vydáno 6. října 2009  13:52

Autor publikace využívá zkušeností z Chorvatska, Srbska a Černé Hory, aby zkoumal kontrolu, řízení a reformy ozbrojených sil, policie a zpravodajských služeb v...  celý článek

Communicating strategically: public relations, organisational legitimacy and NATO's bid for Kosovo

vydáno 6. října 2009  13:51

Autorka popisuje vztahy s veřejností jako důležitý prvek v zachování důvěryhodnosti organizace a na příkladu NATO popisuje možnosti v public relations. Kniha...  celý článek

Cyberpower and national security

vydáno 6. října 2009  13:50

Publikace se podrobně zabývá otázkami bezpečnosti v kyberprostoru. Více než dvacet přispěvatelů uvažuje např. nad potřebou rozvíjet mezinárodní vztahy za...  celý článek

The United States, NATO, and a new multilateral relationship

vydáno 6. října 2009  13:49

Jednotlivé kapitoly analyzují vztah mezi USA a Severoatlantickou aliancí v různých obdobích spolupráce. Dále popisují například postoj USA k rozšiřování NATO...  celý článek

Beyond reconstruction in Afghanistan: lessons from development experience

vydáno 6. října 2009  13:49

Autoři příspěvků zkoumají Afghánistán z ekonomických, politických a sociálních úhlů a analyzují obnovu Afghánistánu jako samostatného státu. Jednotlivé práce...  celý článek

Informační centrum o NATO

Informační centrum o NATO je veřejným informačním zařízením poskytujícím informace o Severoatlantické alianci.

INFORMAČNÍ CENTRUM O NATO
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

info@natoaktual.cz
tel.: 221-506-758

Facebook RSS

Projekt podporuje Public Diplomacy Division NATO

Barista i záchranář u kanónu

Říjen 2019

Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

Dny NATO v Ostravě

Září 2019

Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

Továrna na instruktory

Červenec 2019

Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

Mraky prachu, vedro a léčky

Červen 2019

Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.