natoaktual.cz

Co vlastně od nové strategické koncepce očekáváme?

7. prosince 2009  11:25
Nová Strategická koncepce, jež má být schválena zhruba za rok, bude v šedesátileté historii Severoatlantické aliance v pořadí již sedmou koncepcí NATO, ale teprve třetí veřejnou.  

 

Co to vlastně je Strategická koncepce?
Strategická koncepce NATO je oficiálním dokumentem Aliance, ve své podstatě se jedná o "operacionalizaci" Washingtonské smlouvy. Funkci tohoto dokumentu lze shrnout do tří bodů:

  • strategická koncepce nám dává koherentní rámec pro rozhodování uvnitř Aliance a současně určuje naše priority 
  • strategická koncepce kodifikuje naše rozhodnutí a činnosti, které sice již vykonáváme, ale které nejsou obsaženy v nyní platné koncepci z roku 1999, jedná se například o civilně-vojenské operace, ochranu kyberprostoru či protipirátské mise
  • strategická koncepce je rovněž nástrojem komunikace, a to jednak s alianční veřejností, jíž vysvětluje důvody existence Aliance, dále s našimi aktuálními i potencionálními oponenty, jimž dává jasně najevo, jaké jsou naše zájmy.

Co očekáváme od nové Strategické koncepce NATO?
Nová verze klíčového aliančního dokumentu, Strategické koncepce NATO, na níž se nyní intenzivně pracuje, musí ve světle vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí posledních let vymezit jasněji než kdykoli před tím kdo jsme, co chceme, jakým způsobem a jakými prostředky toho chceme dosáhnout, co chceme hájit a co prosazovat.

Jaké jsou cíle nové strategické koncepce?
Nový alianční dokument s sebou nese velká očekávání, která by se dala rozdělit do tří rovin.

V první obecné rovině je tedy třeba si znovu upřesnit, kdo jsme - tedy spolek postavený na základě kolektivní obrany, který však za posledních dvacet let podstatně rozšířil spektrum svých činností. Otázkou nyní je, do jaké míry a jakými směry chceme rozšiřovat svou činnost dále.

S tím souvisí i otázka přidané hodnoty NATO, jeho komparativní výhody vůči ostatním hráčům mezinárodní bezpečnosti a jaké by na základě toho, co umíme nejlépe, mělo být naše postavení ve světě.

Druhá rovina je otázka úrovně našich ambicí. Diskuse bude o tom, zda-li máme ambici stát se globálním hráčem, nebo zda-li naše pole působnosti má být geograficky limitováno. Jinou otázkou je naše schopnost či ambice vést souběžně určitý počet a typ operací, které chceme zvládat a od tohoto se odvíjející obranné plánováni.

Přečtěte si na natoaktual.cz další související materiál:
gen. v.v. Jiří Šedivý: Proč je nová strategická koncepce důležitá?

Ve třetí rovině si je nutné prodiskutovat a určit klíčové funkce Aliance. V současnosti jde o politicko-vojenské konzultace, transformaci, která od 90. let probíhá permanentně, operace mimo naše území (out-of-area) v těžkých podmínkách, konečně partnerství a politika otevřených dveří, tedy další rozšiřování Aliance.

Konkrétní body
Od nové Strategické koncepce se očekává, že nastíní směry rozvoje vojenských, ale též nevojenských či hybridních schopností NATO tak, aby Aliance disponovala vyváženým portfoliem schopností, které budou relevantní k výzvám a operacím za pět, deset či patnáct let. Dnes, v době krize, kdy jsou obranné rozpočty všech členských zemí omezovány nedostatkem financí, se musí klást ještě větší důraz na spolupráci, integraci a specializaci mezi spojenci, na vytváření společných schopnosti a podporu mnohonárodních akvizicích projektu.

Stále nevyřešenou otázkou zůstává, jak dál s protiraketovou obranou, zda-li bude akceptovaná jako další funkce Aliance. Na summitu v Lisabonu koncem roku 2010, kdy by se nová Strategická koncepce měla schvalovat, se očekává, že se protiraketová obrana stane novou misí NATO.

Zcela jistě se nový dokument bude muset dotknout otázky legality aliančních operací, tedy je-li podpora a rezoluce Rady bezpečnosti Spojených národů conditio sine qua non, nebo obejde-li se NATO v určitých situacích i bez mandátu OSN.

NATO musí nadále praktikovat politiku otevřených dveří a rozvíjet partnerství se třetími zeměmi, spolupracovat se spřátelenými státy (Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, Jižní Korea) a musí si také vyřešit svůj vztah k Rusku a definovat svůj vztah ke kandidátům na členství, jako jsou Ukrajina, Gruzie.

Pozor!

Máte zájem se zapojit do odborné diskuse o nové Strategické koncepci NATO?

Kontaktujte nás na info@natoaktual.cz.

Nová Strategická koncepce by měl připravit Alianci na nové hrozby druhé dekády 21. století tak, aby NATO nadále zůstalo relevantní a respektovanou organizací. Na druhou stranu nemějme od tohoto dokumentu příliš velká očekávání s tím, že vyřeší veškeré problémy NATO. Žádný dokument nemůže nahradit politickou vůli jednat, konat a investovat.

Jiří Šedivý
autor je náměstkem generálního tajemníka NATO
pro obrannou politiku a plánování
a bývalý ministr obrany

natoaktual.cz
zpět na článek